Všeobecné obchodné podmienky

Vložte svoj text

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce

z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Simona Sninčáková- Esencia Duše ,

Sídlom Ul. 26. Nov. 1509/1, Humenné , IČO 54932459 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim,

ktorej predmetom je kúpa a predaj služby na internetovej stránke www.esenciaduse.com ( ďalej

ako " webstránka") Kontaktné údaje predávajúceho: esenciaduse@gmail.com Kupujúci

odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa

budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na webstránke (ďalej "kúpna zmluva").

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 2.1 Kupujúci zašle návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy

predávajúcemu odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára (ďalej

len objednávka ). Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim. 2.2

Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky,

ktoré pošle predávajúci kupujúcemu.

3. Storno objednávky Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať

objednávku do 2 hodín od jej zrealizovania. Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: -

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný,

neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie emailového

potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.).

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1. Predávajúci je povinný: - dodať na základe objednávky kupujúcemu službu v

dohodnutom termíne po zaplatení kúpnej ceny.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za

dodanú službu.

4.3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho emailom.

4.4. Informácie vyplývajúce z poskytnutej služby predávajúceho nie sú záväzné

5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1. Kupujúci je povinný: a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, b)

nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

5.2. Kupujúci má právo na dodanie služby v dohodnutom termíne.

5.3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje

o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

5.4Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie služby ako napr. výklad kariet nie je záväzný,

je informatívny a nevyjadruje žiadny odborný názor a nenahrádza odbornú pomoc.

5.5Kupujúci týmto prehlasuje, že preberá na seba úplnú zodpovednosť objednávateľa

výkladu a ako aj všetky riziká vyplývajúce z poskytnutého výkladu či rozboru.

6. Reklamácie

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený reklamovať poskytnutú službu v lehote do 3 dní

od poskytnutia služby. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nevracia späť peňažné prostriedky

za poskytnutú službu. Prípadné riešenie reklamácií sa riadi príslušnými právnymi predpismi a

Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť reklamáciu a vyriešiť ju v lehote 14 dní odo dňa doručenia

vyplneného reklamačného protokolu s podpisom kupujúceho. Kupujúci je povinný odoslať

reklamáciu / reklamačný protokol na email predávajúceho. Predávajúci sa k reklamácii vyjadrí

emailom, na email kupujúceho uvedený v objednávke v lehote 14 dní ako je uvedené vyššie.

Predávajúci informuje Kupujúceho, že v zmysle bodu 5.5 Všeobecných obchodných podmienok

Kupujúci kúpu služby prebral na seba úplnú zodpovednosť objednávateľa napr. výkladu a ako aj

všetky riziká vyplývajúce z poskytnutého výkladu. Opakovane preberajúci zdôrazňuje v zmysle 5.5

Všeobecných obchodných podmienok, že výklad je informatívny, nie záväzný. .

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a dodať v lehote dohodnutej v mailovej

komunikácií po potvrdení objednávky zaplatením kúpnej ceny, t.j. pripísaním peňažných

prostriedkov na účet predávajúceho. Podmienka dodania služby je splnená odoslaním služby vo

forme mp3 nahrávky na email uvedený kupujúcim, prípadne po zrealizovaní telefonickej konzultácie,

či video hovoru

8. Kúpna cena

8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služby dohodnutú v kúpnej zmluve.

8.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň

platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

9. Osobné údaje a ich ochrana Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa

narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov

predávajúci uverejňuje na web stránke v časti Ochrana osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky,

ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z

dôvodov vyššej moci.

10.2.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil

svoje informačné povinnosti.

11.Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.Povinnosť písomného

oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať

písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-

mailových správ..

10.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej

zmluvy.

10.6Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom

rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od 5.3.2023